تلگراف دربار به پهلوی برای بازنگشتن از مسکو به تیمورتاش


2264 بازدید

تلگراف دربار به پهلوی برای بازنگشتن از مسکو به تیمورتاش


طهران مسکو سفارت ایران. بتاریخ 8 آذرماه 1305

تلگراف صادره. نمره صادره 508

حضرت وزیر دربار پهلوی

حسبالامر مطاع مبارک همایونی ارواحنا فداه از مسکو حرکت نفرمائید و منتظر امر ثانوی باشید.