گزارش «نیویورک تایمز» از روند مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین

همکاری نزدیک رژیم پهلوی و آژانس یهود

نیویورک ‌تایمز: نمایندگان آژانس یهود بارها تأکید کرده‌اند که سلسله پهلوی و سپهبد رزم‌آرا دوستان یهودی‌ها می‌باشند


تاریخ سند: ۱۲ آبان ۱۳۲۹

سفارت کبرای شاهنشاهی ایران-واشنگتن

وزارت امورخارجه

ترجمه خبر مندرج در روزنامه «نیویورک تایمز» راجع به تشریک مساعی دولت ایران با مقامات اسرائیل برای مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین به انضمام قطعه روزنامه مذکور جهت اطلاع به پیوست تقدیم می‌گردد. از طرف سفیرکبیر

***

ترجمه خبر روزنامه «نیویورک‌ تایمز» مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۰

ایران و اسرائیل برای مهاجرت یهودی‌ها به اسرائیل همکاری می‌کنند

ایران و اسرائیل طبق برنامه‌ای برای مهاجرت یهودی‌ها از ایران به اسرائیل تشریک مساعی بسیار نزدیکی با هم می‌نمایند، به این ترتیب که این عمل فشار کمی بر اسرائیل وارد و حداقل ضرر به حال بازرگانی و وضع مالی ایران داشته باشد.

نمایندگان(jewise agency) [=آژانس یهود] فلسطین و جامعه یهودی‌های تهران هر دو مکرراً تأیید کرده و مصرّند به این که سلسله پهلوی و جناب آقای نخست‌وزیر[=سپهبد رزم‌آرا]* دوستان یهودی‌ها می‌باشند.

سیاست متخذه دولت ایران اینست که مایل نیست[!] اتباع یهودی ایران مملکت را ترک کنند، اما اگر بخواهند بروند آزاد می‌باشند، ولی می‌‌خواهند که مهاجرت بطئی[=آهسته] و منظم باشد، به شکلی که فروش و تصفیه دارایی آنها در ایران در وضع اقتصادی کشور بی‌ترتیبی ایجاد نکند.

یهودی‌های کردستان که در مناطق کوهستانی آنجا زندگی می‌کنند و از یک‌سال به این طرف تحت فشار و مضیقه همسایگان کرد بوده‌اند، از این رویه استثناء هستند و علت این فشار اینست که چون کردهای آن ناحیه سنی هستند لذا پس از قضایای فلسطین و روش اعراب، تحت تأثیر هم‌کیشان خود در ممالک عرب قرار گرفته‌اند. طبق آخرین آمار ۶۰۰۰ نفر از یهودی‌های مذکور به تهران آمده و در یکی از دو اردوگاه قبرستان‌های کلیمی‌ها و یا در معبد یهودی‌ها مسکن کرده‌اند. در حدود شش الی هشت‌هزار نفر دیگر از آنها احتمالاً هنوز در کردستان هستند. در دهات دورتر از مرز، فشار بر یهودی‌ها بسیار کم و حتی اختلاف وجود ندارد. اینها یهودی‌هایی هستند که از دوران تفرقه یهودیان، بیش از دوهزار سال است که در کوه‌های کردستان زندگی کرده و طریقه زندگی ایلات آنجا را اقتباس کرده‌اند. ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر از آنها از تهران با طیاره به اسرائیل فرستاده شده‌اند و در حدود ۳۰۰۰ نفر دیگر در اردوگاه تهران هستند.

نقل‌وانتقال یهودی‌های فراری عراقی از تهران سریعتر می‌باشد. یکی از دو اردوگاه تهران برای آنها اختصاص داده شده و به استثناء چند نفر که در شهر منزل دارند بقیه در آنجا برای مسافرت به اسرائیل متوقف هستند. از آنها در این سال در حدود هشت‌هزار نفر به اسرائیل اعزام شده‌اند و بین ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ نفر در اردوگاه به انتظار حرکت به اسرائیل می‌باشند. ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از یهودی‌های عراقی و از یهودی‌های ایرانی هم در حدود ۳۰۰ نفر فرستاده می‌شوند.

یهودی‌های ایرانی بسیار فقیر بوده و رؤسای جامعه یهودی‌های آنجا معتقدند که آنها برای فرار از فقر[!] که عمومیت دارد به اسرائیل می‌روند، نه اینکه در اثر فشار یا مضیقه و یا تبلیغات قانونی[!].

در حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ هزار یهودی ایرانی هست که از آنها بعد از جنگ فلسطین ۱۵۰۰ نفر به اسرائیل رفته‌اند. طبق اظهار جامعه یهودی‌های ایران، کلیمی‌های مقیم این کشور از اعقاب اولین یهودی‌هایی که به بابل تبعید شده‌اند می‌باشند و در اولین اوج ترقی ایران به این مملکت آمدند و طبق تاریخ تا فتوحات اسلامی در نهایت رفاه و برابری در ایران زندگی می‌کردند و از آن به بعد اکثریت آنها دچار فقر و بدبختی شده‌اند.

 

* در متن انگلیسی اینگونه آمده است: «نخست‌وزیر فعلی، ژنرال علی رزم‌آرا»


همکاری نزدیک رژیم پهلوی و آژانس یهود