آیت الله خمینی منشأ قانون اساسی ایران بود


آیت الله خمینی منشأ قانون اساسی ایران بود