حالا حالا‌ها خدمتتان هستیم


2000 بازدید

حالا حالا‌ها خدمتتان هستیم
تاریخ : 20/12/47

از: 20 / ه‍ / 8

شماره: 41462/20 / ه‍ /8

موضوع : وضع دولت

بین محافل سیاسی تهران گفته می‌شود که روز پنج‌شنبه گذشته از طرف وزارت اطلاعات به مدیران مطبوعات اطلاع داده می‌شود از نوشتن و تکرار و دنباله‌گیری اظهارات آقای نخست‌وزیر در مجلس راجع به این موضوع که (حالا حالا‌ها خدمتتان هستیم) خودداری نمایند.

ضمناً سخنان شاهنشاه آریامهر در مراسم سلام رسمی روز عید غدیر خطاب به آقای دکتر اقبال و همچنین انتشار جلد سوم و چهارم کتاب افراد وابسته به فراماسونها در هفته گذشته بار دیگر موضوع دخالت انگلیسها و کوتاه کردن دست ایادی آنها را در ایران مورد بحث قرار داده است و شایعات زیادی بوجود آمده که قریباً کابینه تغییر یافته و فرد دیگری مأمور تشکیل کابینه جدید می‌گردد.