اگر نخست‌وزیر شوم حرف، حرف آمریکاست !


2264 بازدید

اگر نخست‌وزیر شوم حرف، حرف آمریکاست !
تاریخ: 3/8/45

گزارش

فعالیت‌های پنهانی آقای عطاءاله خسروانی

محترماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 7/4/45 اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت‌ها و اقدامات پنهانی آقای عطا‌ءالله خسروانی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیرکل حزب ایران نوین و ارتباط با مقامات و سناتورهای آمریکایی به منظور تصدی کابینه واصل که از مفاد آن چنین استنباط می‌گردید که نامبرده به طریق مختلف در صدد است به مقامات ذی‌نفوذ و صاحب‌نظر آمریکایی چنین وانمود و تفهیم نماید در صورت احراز پست نخست‌وزیری نظریات آنان را در مسایل مربوط به نفت و جلوگیری از گرایش ایران به جانب بلوک شرق تأمین خواهد کرد. مفاد اطلاعیه فوق با قید موارد ذیل جهت تحقیق به ساواک تهران منعکس گردید:

1ـ عطاءالله خسروانی دبیرکل حزب ایران نوین چه فعالیت‌های پشت پرده را آغاز نموده است.

2ـ مشارالیه از چه طریقی در صدد اخذ تماس با مسئولین امریکایی می‌باشد.

2ـ کدامیک از مقامات داخلی در این زمینه با نامبرده همکاری دارند.

ساواک تهران در تاریخ 6/5/45 پس از تحقیق و بررسی باتوجه به سؤالات فوق چنین اعلام داشته است:

1ـ عطاءالله خسروانی خود شخصاً در ایران با مقامات امریکایی هماهنگی داشته و در خارج از کشور نیز توسط برادرش سفیرکبیر ایران در آمریکا با مقامات وزارت امورخارجه و سناتورهای مؤثر آمریکایی دست به فعالیت‌هایی برای نخست‌وزیری زده است.

2ـ نامبرده موفقیت خود را در مبارزه با عناصر مخالف سیاست امریکا و کسب قدرت در حزب و خنثی کردن هر نوع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با سایر کشورهای اروپایی بالاخص کشورهای بلوک شرق دانسته و در این راه در تلاش مداوم می‌باشد.