میرزا علی اصغرخان امین السلطان صدر اعظم دوره استبداد و رئیس الوزراء عصر مشروطه


1922 بازدید

میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم) (زاده ۱۲۳۶ تهران – درگذشته ۱۲۸۶ تهران)فردی که هم در دوره استبداد مقام صدراعظمی را برعهده داشت و هم در دوران پس از مشروطیت به مقام نخست وزیری رسید. از این نظر او نمونه یک سیاستمدار نان به نرخ روز خور محسوب می شود. همین ویژه گی او باعث شد تا بتواند در زمان سه پادشاه (ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه ، و محمد علی شاه ، چند بار در سالهای مختلف به مقام صدراعظمی منصوب شود.
 


میرزا علی اصغرخان امین السلطان صدر اعظم دوره استبداد و رئیس الوزراء عصر مشروطه