اعلامیه آیت الله خویی پس از فاجعه مدرسه فیضیه


رونوشت تلگراف آیت الله العظمی خویی به آیات عظام قم و علمای سراسر ایران؛ فروردین ۱۳۴۲

«در اول آبانماه از شاه خواستار شدیم که از پشتیبانی قوانین شوم و ضد اسلام  خودداری نماید و الّا علماء اعلام و مسلمانان جهان در دفاع از مقدسات اسلام کوتاهی نخواهند نمود. از قرار معلوم ایشان بر پشتیبانی خود باقی بوده و از اهانت به مقدسات دین دست‌بردار نیست، خصوص حادثه مؤلّمه قم قلوب ما و عموم مسلمانان را جریحه‌دار نموده است. لذا بدینوسیله اعلام می‌داریم که چنانچه از اینگونه قوانین رفع ید نشود به آخرین وظیفه دینی خود عمل خواهیم نمود و مسئول هر حادثه شخص شاه و هیئت دولت خواهد بود. ابوالقاسم الموسوی الخوئی»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
اعلامیه آیت الله خویی پس از فاجعه مدرسه فیضیه