تصاویری از چند خیابان در اوائل عصر پهلوی اول


1639 بازدید

تصاویری از چند خیابان در اوائل عصر پهلوی اول


1384

1384

1384

1384