اقدامات آموزگار


1516 بازدید

اقدامات آموزگار
درباره : فعالیتهاى دکتر آموزگار وزیر دارائىاز : 300/الف تاریخ 6/4/45

به : بخش 322 شماره : 344 ـ 300 الفدکتر احمد روستائیان مدیر کل سابق سپاه دانش و همشهرى آقاى دکتر جمشید آموزگار وزیر دارائى ضمن یک صحبت خصوصى اظهار میداشت که دکترآموزگار مجددا مشغول دسته بندى و فعالیت براى نخست وزیر شده است و اخیرا 80 نفر از محصلین و افراد از آمریکا برگشته را که جزء حزب ایران نوین1 و گروه مترقى نیستند و تاکنون باحزاب و دسته‏اى داخل نشده‏اند دور خود جمع کرده و هر چند این عده براى لیدرى خود دکتر جلال عبده2 را در نظر دارند انتخاب کنند ولى دکتر آموزگار قبول کرده است که این اجتماع برقرار باشد اگر هم دکتر جلال عبده را انتخاب میکنند ولى عملا کار دست خودش باشد و در این مورد دکتر وثوق‏زاده و عده‏اى از باشگاه فارغ‏التحصیلان دانشجویان آمریکا با ایشان همکارى میکنند.

دکتر روستائیان افزود با شروع این فعالیتها بوى آن میاید که امریکائیها مشغول طرح یک نقشه جدید در ایران هستند.

عینا جهت اقدام به اداره 321 ـ 2 ارسال میگردد شماره 7/4 بررسى و بهره بردارى گردید ضمنا یک نسخه بکمیته فرهنگى جهت هرگونه اقدام مقتضى ارسال گردید در پرونده 294 ـ م ـ الف‏بایگانى شود

9/4/45 رئیس بخش 32 کامیار1ـ حزب ایران نوین بدنبال از رونق افتادن و بى اعتبار شدن حزب ملیون و مسئله دار شدن آن در تاریخ 24/9/1342 اعلام موجودیت کرد. در راس رهبرى آن حسنعلى منصور دست پرورده امریکا قرار داشت. و پس از ترور منصور حزب دچار تزلزل شد و بدلیل اینکه امیر عباس هویدا به جهت نخست وزیر شدن از قبولى دبیر کلى حزب سر باز زد، وزیر سابق کشور (عطاءاللّه‏ خسروانى) به دبیر کلى انتخاب شد. و تا سال 1348 در این سمت باقى ماند. پس از خسروانى و تا انحلال حزب منوچهر کلالى، دبیر کل آن بود. البته این شکل ظاهر قضیه است.در واقع همانطور که در سال 1353 همین حزب ایران نوین به علت کشمکشهاى داخلى و از دست دادن خریداران و کهنگى و فرسودگى آن در استفاده تبلیغاتى رژیم از آن، جاى خود را همراه حزب مردم به حزب رستاخیز داد. در سال 42 نیز چون حزب ملیون رونق چندانى نداشت و به مسائلى مبتلا گشته بود، شاه و کسانى که از پشت این صحنه را مى‏گرداندند به این فکر افتادند که حزبى دیگر بنا کنند تا هم جاى ملیون را بگیرد و هم در جهت به اصطلاح انقلاب سفید شاه آن را بکار گیرند. دبیران کل حزب هیچگاه به فکر حل مسائل اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه و یا ترقى و پیشرفت مسائل نبودند، بلکه تنها در فکر منافع مالى و شخصى خود و اقوام و بستگان و دوستان خود بودند و بودجه‏اى را که از طرف دولت و وزارتخانه اما بطریق محرمانه دریافت میکردندبه مصارف شخصى خود مى‏رساندند و فعالیت عمده حزب در انتخابات آشکار میشد. آنان سعى مى‏کردند تا به هر صورت ممکن افراد خود را به عنوان نماینده مردم به مجلس و هر کجا احتیاج به انتخابات داشته و یا پستى در کار بوده تحمیل کنند و آنقدر در آراء تغییر مى‏دادند که مورد اعتراض هویدا و شخص شاه هم قرار مى‏گرفتند. حزب ایران نوین، حزب دست ساز آمریکا بود که شاه به لحاظ شعار طرفدارى این حزب از انقلاب سفید آن را پذیرفت و جز طرفدارى از سیاستهاى آمریکا در ایران و ترویج فرهنگ شاهنشاهى و اشاعه فساد بوسیله موسسین سازمان جوانان حزب، کار دیگرى انجام نداد. حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسى اسناد تاریخى

2ـ دکتر جلال عبده در سال 1288 شمسى در خانواده‏اى روحانى در بروجرد دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات در فرانسه در رشته حقوق به کشور بازگشت و در وزارت دادگسترى مشغول شد. مدتى بعد توسط احمد متین دفترى نخست وزیر وقت بعنوان دادستان دیوان کیفر منصوب گردید. وى در این سمت بسیارى از مقامات شهربانى رژیم را بخاطر جنایاتى که مرتکب شده بودند دستگیر و محاکمه نمود. عبده در انتخابات دوره چهارم از تهران به نمایندگى مردم به مجلس شوراى ملى راه یافت. عبده در سال 1328 شمسى به عنوان معاون نمایندگى دائم ایران در سازمان ملل متحد برگزیده شد و در سال 1955 بجاى نصراللّه‏ انتظام سمت نمایندگى دائم ایران را در سازمان ملل بدست آورد. وى در سال 1966 به عنوان سفیر ایران در نپال برگزیده شد که ظاهرا آخرین ماموریت او بشمار میرود.

1ـ منصور روحانى در 1300 شمسى متولد شد وى در کابینه حسنعلى منصور به وزارت آب و برق رسید و حدود یک سال بعد با تشکیل کابینه امیر عباس هویدا نیز عهده دار همین سمت گردید. وى در این سال به عضویت در جمعیت یاران درآمد. در شهریور 1350 عهده دار وزارت کشاورزى و سرپرستى صنایع طبیعى گردید. مهرماه 1355 با حفظ سمت، مسوولیت سرپرستى وزارت تعاون و امور روستاها را نیز به عهده گرفت. در 23 شهریور ماه 1357 در ادامه شعار مبارزه با فساد به اتهام سوء استفاده و اتلاف بیت المال بازداشت شد و با پیروزى انقلاب اسلامى به اعدام محکوم شد. وى در سحرگاه 22 فروردین ماه 1358 تیرباران شد. مهندس روحانى از اعضاى سازمان فراماسونرهاى ایران و بهائى بوده است و تحت حمایت اسداله علم قرار داشت.