اظهارات جمشید آموزگار


1665 بازدید

اظهارات جمشید آموزگار
موضوع : اظهارات دکتر جمشید آموزگار وزیر دارائىشماره : 640/322 تاریخ 16/4/44چند روز قبل دکتر آموزگار وزیر دارائى ضمن صحبت خصوصى با یکى از دوستان خود اظهار داشته خیلى تمایل دارد در هر کارى که باو مراجعه میشود اقدامات اساسى و مثبت انجام دهد و روى همین اصل در مدت تصدى وزارت بهدارى کارهائى را انجام داده و در وزارت دارائى نیز تصمیم به اقداماتى گرفته که باید عملى گردد و بهیچوجه راضى باین امر نیستم که هر روز از شاخه اى بشاخه دیگر پریده و در نتیجه کار مورد نظرش ناتمام بماند.

نظریه رهبر عملیات : دکتر آموزگار در لفافه صحبت خود چنین وانمود ساخته که براى وى تصدى پست نخست وزیرى با توجه بشایعات اخیر با پستى که اکنون دارد بى تفاوت میباشد.عینا جهت اقدام به اداره 322 ارسال مى‏گردد شماره 16/4یک نسخه به کمیته وزارتخانه‏ها ارسال گردید اقدام دیگرى از نظر این کمیته ندارد و در پرونده جمشید آموزگار بکلاسه 294 ـ الف ـ م ارسال شود.

رئیس بخش 322 احمدى

کمیته دولتى و مجلسین 17/4