استخدام آرایشگر برای کله تاس


2263 بازدید

استخدام آرایشگر برای کله تاس
طبق سند زیر وزیر کشاورزی یکی از اتاقهای وزارتخانه را به آرایشگری تبدیل کرده و پای زنان منحرف را به این اتاق باز کرده است . ذکر این نکته ضروری است که سر وزیر کشاورزی مو ندارد