تبانی ژاندارمری و رئیس دادگاه علیه مرزنشینان!


1782 بازدید

تبانی ژاندارمری و رئیس دادگاه علیه مرزنشینان!
موضوع: سرهنگ نجفدری فرمانده هنگ ژاندارمری سردشت

نامبرده در هر مجلس و محفل اظهار می‌دارد این مردم مرزی قابل احترام نیستند و نباید به آنان ترحم نمود بلکه باید به بدترین وضعی با آنها رفتار نمود.
نظریه یکشنبه ـ صحت خبر فوق مورد تائید است و نامبرده عملا ً این موضوع را ثابت نموده و مردم را به انحاء مختلف آزار و اذیت می‌نماید و بدون تقصیر و علت آنها را به جرم تردد به عراق از خانه بیرون می‌کشد و به زندان روانه می‌نماید.
نظریه 17ـ صحت خبر و نظریه یکشنبه مورد تأیید است و تاکنون نامبرده چندین بار چنین مطالبی را عنوان نموده و کلیه کادر وی نیز با مردم با بدترین وضعی رفتار می‌نمایند و حتی تاکنون چندین نفر را به قصد کشتن خود و عواملش زده‌اند و شاکیان حتی با دادگاه سردشت نیز شکایت لکن چون نقیب‌الحسینی رئیس دادگاه با مشارالیه دوست و با هم سر و سری دارند پرونده‌ها یا مکتوم می‌ماند و یا آقای رئیس دادگاه رسیدگی آن را به سالهای بعد که منتقل می‌گردد موکول می‌کند. موارد فوق حقایقی است انکار ناپذیر و چنانچه از طرف اولیای امور رسیدگی نشود و مردم این منطقه مرزنشین از دست مأمورین در امان نباشند بر نارضایتی روز به روز افزوده شده و چنانچه دیوار برلنی هم در مرزها بکشیم باز هم امنیتی نخواهیم داشت.