اجتماع مردم کرمانشاه در مسجد بروجردی


1987 بازدید

اجتماع مردم کرمانشاه در مسجد بروجردی
[تلفنگرام]قرار است ساعت 0900 صبح روز 29/10/57 قاطبه مردم کرمانشاه در مسجد بروجردى اجتماع و در خیابانهاى شهر مبادرت براه‏پیمائى بنمایند پلاکاردهائى نیز که حاوى عکسهاى آیت‏اله خمینى و درخواست مراجعت وى به کشور میباشد، تهیه گردیده است روحانیون منطقه قصد دارند هر گونه درگیرى با مأمورین انتظامى خوددارى و خودشان انتظامات راه‏پیمائى را به عهده بگیرند ضمنا در روز جارى بین عده‏اى از تظاهرکنندگان موافق و مخالف رژیم از بلوار طاق‏بستان مقابل دهکده مراد حاصل رخ داده که منجر بزخمى شدن چند نفر از اهالى مراد حاصل که جزو موافقین بوده‏اند، شده است.1

همچنین در نزدیکى مسجد معتضدین نیز عصر روز جارى عده‏اى از مخالفین و موافقین در مقابل یکدیگر صف آرائى و قصد درگیرى داشته‏اند که با وساطت عده‏اى از زد و خورد آنها جلوگیرى گردیده است هر گونه وقایع بعدى بموقع گزارش خواهد شد. همدانیان

گوینده : سروان

گیرنده : خوانسارى بفرموده مراتب در 1945 به

مرکز فرماندهى ملى (آقاى سواحلى) و نخست وزیرى (آقاى شیواپور) اطلاع داده شد. 28/10/57

1ـ «عصر پنجشنبه عده‏اى از روستاییان مراد حاصل واقع در بولوار طاق بستان کرمانشاه جلوى اتومبیلهایى را که از این بولوار مى‏گذشتند گرفتند و رانندگانى را که تمثالهاى امام خمینى به شیشه اتومبیل‏شان چسبانده بودند مورد ضرب و جرح قرار داده و شیشه‏هاى اتومبیل‏هاشان را شکستند. روستاییان که مبادرت به این کار مى‏کردند با مداخله کدخدا و مامورین ژاندارمرى متفرق شدند.»(اطلاعات، ش 15764، ص 3)