والاحضرت بنگاهدار!


1447 بازدید

والاحضرت بنگاهدار!
به: 321 تاریخ: 27/3/53
شماره: 80531/20/25
موضوع: خرید زمین وسیله دکتر نهاوندی
به طوری که گفته می‌شود آقای دکتر نهاوندی رئیس دانشگاه تهران اظهار داشته والاحضرت شمس فرمودند مقداری از زمین‌هایشان را بخرم. عرض کردم پول ندارم. فرمودند چقدر داری عرض کردم صدهزارتومان فرمودند همان را بده و سیصد هزارتومان هم سفته بده در نتیجه زمین‌هایی را که به درد نمی‌خورد خریدم.
نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد.
نظریه یکشنبه: احتمال صحت خبر بعید به نظر می‌رسد. اکرم
نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. اسفند
ساواک تهران از آقای حمیدی‌نیا سئوال نماید
شاید از اراضی مهرشهر باشد
ثابتی 7/3/53