متن لایحه کاپیتولاسیون در ایران


6676 بازدید

در تاریخ ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۲ ه .ش ، دولت حسنعلی منصور لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی را به مجلس فرستاد و مجلس آن را تصویب کرد.
● متن لایحه :
« ماده واحده با توجه به لایحه ی شماره ی ۱۸-۲۲۹۱-۷-۲۱۵-۲۵-۱۱-۱۳۴۲ دولت وضمائم آن در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد. به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئت های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت نامه های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند، از مصونیت و معافیت هایی که شامل کارمندان اداری وقت موصوف در بند و ماده ی اول قرارداد وین که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ مطابق ۲۹فروردین ۱۳۴۰ به امضا رسیده است ، می باشد، برخوردار نماید.»