اجتماع مردم در مسجد اعظم رضائیه (ارومیه)


1812 بازدید


اجتماع مردم در مسجد اعظم رضائیه (ارومیه)