پادشاهان قاجار


1096 بازدید

پادشاهان قاجار

در طول 135 سال حکمرانی قاجار در ایران هفت پادشاه به قدرت رسیدند که در میان آنان ناصرالدین شاه بیش از 49 سال حکومت نمود.

دوره پادشاهی جانشینان کریم خان زند را باید یکی از دوران‌های هرج و مرج و بحران داخلی ایران دانست، زیرا علاوه بر آنکه وی جانشین معینی نداشت و کسی پس از او نمی توانست مدعیان زورمند و رقبای سیاسی را از میان بردارد، هیچ یک از امرا و شاهزادگان زندیه نیز نتوانستند برای بقای دولت زند و تحکیم اساس آن به اقدام مهمی دست بزنند.

بعد از این دوران قاجاریان به سر قدرت آمدند که به مدت 135 سال در ایران سلطنت داشتند که به ترتیبت عبارتند از: آقا محمدخان، فتح‌علی شاه، محمدشاه،‌ ناصرالدین شاه، مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه.

در مجموعه حکمرانان ایران این بار به پادشاهان قاجاریه پرداخته شده است که مطالبی همچون موارد زیر را در بر می‌گیرد:

پادشاهی آغامحمدخان

تهران پایتخت آغامحمدخان

فتح‌علی شاه

مرگ عباس میرزا

وفات فتح‌علی شاه

فرزندان ذکور فتح‌علی شاه

محمدشاه دوم

ظل‌السلطان

قائم مقام

درگذشت محمدشاه

ناصرالدین شاه

گزارش سفرهای خارجی ناصرالدین شاه

میرزا ملکم خان

روابط ایران با فرانسه

دارالفنون

دوره صدارت امیرکبیر و اقدامات او

قتل امیرکبیر

قتل ناصرالدین شاه

مظفرالدین شاه

سفرهای خارجی مظفرالدین شاه

مدارس ملی در عهد مظفرالدین شاه

محمدعلی شاه

مشروطیت

زمینه‌های فکری انقلاب مشروطه

مهاجرت صغری و کبری

تدوین قانون اساسی

ستارخان و باقرخان

احمدشاه

قراردادهای 1907، 1915 و 1919

منابع و ماخذ

«پادشاهان قاجار» تألیف بهروز رحمانی در 128 صفحه توسط انتشارات یادداشت در تهران منتشر شده است. این کتاب با شماره ثبت 494638 در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی موجود است.


ical.ir