اخراج رئیس صادق حسابرسی کانون پرورش فکری توسط خانم لیلی امیرارجمند


2167 بازدید

اخراج رئیس صادق حسابرسی کانون پرورش فکری توسط خانم لیلی امیرارجمند
سند زیر از رواج برخوردهای ناپسند اداری در قلمرو فعالیت اداری خانم لیلی امیر ارجمند می باشد