تصاویری از خیابان فردوسی تهران در دهه 1340


1617 بازدید

تصاویری از خیابان فردوسی تهران در دهه 1340


نماي داخلي خانه امين السلطان

نماي داخلي خانه امين السلطان

نماي داخلي خانه امين السلطان

نماي داخلي خانه امين السلطان

نماي داخلي خانه امين السلطان

نماي داخلي خانه امين السلطان

نماي داخلي خانه امين السلطان