تصاویری از خیابان فردوسی تهران در دهه 1340


1886 بازدید

تصاویری از خیابان فردوسی تهران در دهه 1340