دام ولیان


1456 بازدید

موضوع‌: اظهارات منبع پیرامون سوء استفاده آقای ولیان از موقعیت و مقام‌. دکتر زعفرانلو نماینده مردم بهبهان و سرپرست دبیرخانه سازمان کشاورزان که از طرف دکتر ولیان اختیار دار مطلق در اداره امور سازمان کشاورزان حزب می‌باشد، برای دکتر ولیان مجالس بزم شبانه ترتیب می‌دهد و روابط خصوصی بین خانم‌های جوان نمایندگان وابسته به سازمان کشاورزان و بعضی افراد دیگر با دکتر ولیان ایجاد کرده است‌. خانم ... زن ...، خانم ... زن دکتر ... نمایندگان مجلس شورای ملی و اخیراً هم زن ... رئیس ناحیه اداره آموزش و پرورش تهران و رئیس ... کمیته استان مرکزی برای دکتر ولیان به دام انداخته شده‌اند. خانم ... وزارت اصلاحات ارضی نیز که دختر ... است مدت هاست با دکتر ولیان روابط خصوصی دارد و ترقی شوهر او ... به همین علت بوده است‌. دکتر زعفرانلو برای این که خود را بیشتر به دکتر ولیان نزدیک نماید و از این نزدیکی بهره‌برداری کند، مرتباً در حزب در مقام این است که کدام یک از نمایندگان و یا طالبین مقام دارای زن خوشگل و جوان هستند تا وسایل نزدیکی آنان را با ولیان فراهم سازد و بیشتر هم مجالس بزم را در منزل خود ترتیب می‌دهد. نظریه رهبر عملیات‌: با توجه به این که تاکنون گزارشات منبع مذکور مورد تأیید آن اداره کل بوده است‌، به احتمال قوی خبر فوق نیز صحت دارد.
نظریه 20: نظریه رهبر عملیات تایید می‌گردد. ب *


دام ولیان