درباره حوادث مدارس فیضیه و دارالشفاء


2328 بازدید

درباره حوادث مدارس فیضیه و دارالشفاء
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم 312 تاریخ 19/5/54

فرستنده : ساواک قم شماره : 3625/21همانطور که بکرات بعرض رسیده و مستحضرند مدارس فیضیه و دارالشفاء قم بدلایلى که در گزارشات تقدیمى قبل بدان اشاره شده تبدیل به کانون فساد و مرکز بروز کلیه تشنجات و اغتشاشاتى است که طى چند ساله اخیر از جانب روحانیون انجام شده. حال که این مدارس تخلیه و در اختیار قرار دارد با توجه بانیکه ملک آن متعلق به آستانه مقدسه است این ساواک پیشنهاد مینماید در صورت امکان تحویل سازمان اوقاف گردد تا با نظر سازمان مذکور حجرات آن به طلابى واگذار شود که بنحوى از انحاء با آن سازمان سر و کار دارند و طبعا از موافقین میباشند. چنانچه بدلائلى واگذارى آن بمصلحت نبوده و بایستى مجددا به روحانیون تحویل گردد براى جلوگیرى از هرج و مرج گذشته و ایجاد نظم و ضابطه لازم است مدارس را به یکى از آیات ثلاثه قم شریعتمدارى. نجفى مرعشى یا گلپایگانى (بدون دخالت سایرین) مشروط به اینکه تعهدات ذیل را عملى سازد تحویل گردد.

1- عدم اسکان طلاب کمتر از سى سال.

2- واگذارى حجرات به طلابى که از نظر شخص تحویل گیرنده موجه بوده و آیت‏اله مذکور ضمانت طلبه متقاضى را بکند.

3- تشکیل دفتر منظمى مانند مدارس دولتى که کلیه مشخصات و هویت ساکنین حجرات مدارس مذکور در آن ثبت و آخرین عکس آنان نیز اخذ و نگهدارى گردد.

4- صدور کارت شناسائى ملصق بعکس بعنوان طلبه مدرسه فیضیه یا دارالشفاء که گویاى کلیه مشخصات صاحب کارت باشد.

5- جلوگیرى شدید از تجمع طلاب سایر مدارس حوزه که فاقد کارت شناسائى ذکر شده در بند 4 هستند.

6- مشخص نمودن مدرسین مدرسه و تعیین ساعات تشکیل درس طبق ضوابط معین و مشخص. در خاتمه بعرض میرساند موضوعى که امکان دارد اجراى بند 5 را دچار اشکال سازد وجود کتابخانه عمومى در داخل مدرسه فیضیه است که روحانیون براى آن اهمیت خاصى قائلند. لذا براى رفع این اشکال نیز پیشنهاد میشود که درب ورودى کتابخانه مذکور از طرف خارج از مدرسه که اخیرا در طرح شهرسازى در حریم رودخانه داخل شهر قرار گرفته و تبدیل به فضاى سبز خواهد شد باز و درب ورودى فعلى از داخل مدرسه مسدود و منحصر به تردد مسئول کتابخانه گردد.

رئیس شعبه 1 شب‏افروز رئیس امنیت داخلى. رضائیان 5/54