پیام تبریک چرچیل نخست وزیر انگلستان به احمد قوام نخست وزیر به مناسبت انعقاد پیمان سه جانبه بین ایران و انگلستان و شوروی


1812 بازدید

پیام تبریک چرچیل نخست وزیر انگلستان به احمد قوام نخست وزیر به مناسبت انعقاد پیمان سه جانبه بین ایران و انگلستان و شوروی
پیام تبریک چرچیل نخست وزیر انگلستان به احمد قوام نخست وزیر به مناسبت انعقاد پیمان سه جانبه بین ایران و انگلستان و شوروی. سال 1321