جدائى هویدا از همسرش


1716 بازدید

جدائى هویدا از همسرش


به : 322 تاریخ 10/5/50

از : 20 ه 22 شماره : 26333/20 ه 22در این دو روزه موضوع جدائى آقاى هویدا از همسرشان سوژه جالبى را بدست مردم داده است صرفنظر از اینکه شایعات مختلفى درباره عدم توانایى انجام وظایف زناشویى آقاى هویدا [مطرح است ]موضوع دیگرى که مورد توجه است این است که عده ‏اى از کارمندان در وزارت بهدارى (آقایان : مؤیدى...، هوشمند، فرجام، صبح امروز در این باره مى‏گفتند علت طلاق دادن آقاى هویدا این بود که خانمشان از موقعیت خود سوءاستفاده‏هاى کلانى کرده و با خرید زمینهاى زیاد و همچنین گرفتن حق حساب از مقاطعه ‏کاران و اشخاص متمول کار آنان را در دستگاههاى دولت انجام می ‏داده که این وضع باعث عدم رضایت کلى شده و باعث گردیده که این جدایى حاصل شود.

نظریه چهارشنبه : خبر فوق احتیاج به تحقیق بیشتر دارد. ادیب

روى پرونده 62423 بایگانى شود

27/5/50