این مملکت دست کیست؟


2325 بازدید

این مملکت دست کیست؟
مجله گزارش تاریخشماره: 735

تاریخ: 30/11/1354

از:شهربانی استان مازندران(اطلاعات)

به:ریاست اداره اطلاعات شهربانی کشوراطلاع واصله حاکیست چندی قبل خانم مهین دخت صنیع نماینده مردم بابل در مجلس شورای ملی در منزل شخصی خود واقع در شاهی خیابان جویبار اقامت داشته و ضمن صحبت با یک نفر از فرهنگیان اعلام نموده (مردم خیلی ساده هستند از هیچ‌جا خبر ندارند در این مملکت در روز میلیاردها پول حیف و میل می‌شود و زد و بند می‌گردد. شاه می‌خواهد هویدا را بردارد نمی‌تواند هویدا می‌خواهد آموزگار وزیر کشور را بردارد نمی‌تواند هیچ معلوم نیست این مملکت دست کیست؟)%

ارزیابی: امکان صحت خبر وجود دارد.

285- 7- 526