شاهزاده تریاکی‌(!)


2029 بازدید

شاهزاده تریاکی‌(!)
از : 20 هـ 22تاریخ : 9/4/53
به : 342شماره : 67810/
موضوع : مذاکره
در تاریخ 27/3/53 راننده رئیس مجلس سنا بنام عباسی در حضور راننده وزیر بهداری بنام غلامحسین و راننده سناتور دکتر ضیایی بنام محمد و راننده سناتور نمازی و چند نفر دیگر در محل پارکینگ مجلس سنا تکه کاغذی از جیبش درآورده که آدرس منزل شاهپور حمید رضا روی آن نوشته شده بود و گفت امروز 66 به شریف امامی دستور داده‌اند بروند و ببینند اگر حمیدرضا پول تریاکش تمام شده مقداری پول به او بدهد محمد راننده سناتور ضیایی اظهار داشت شریف امامی از کدام محل پول می‌دهد عباس گفت چقدر ساده هستی مگر ما هستیم که بگویند پول نداریم‌.
نظریه سه شنبه‌: مراتب استحضاراً گزارش گردید.