امام جمعة رشوه‌خوار ...!


1479 بازدید

امام جمعة رشوه‌خوار ...!
موضوع: امام جمعه تهران

مسجد شاه تهران از طرف شرق به وسیله یک درب به بازار سلطانی و بازار کتاب و کاغذ‌فروشها و بازار صحافها و بازار بزازها ارتباط دارد و از طرف غرب نیز به وسیله درب دیگری به بازار بزازها متصل می‌گردد و بنابراین وسیله ارتباط چند بازار به یکدیگر معبر ایاب و ذهاب زیاد می‌باشد که در واقع مانند چهارراه تجارتی بوده و از این لحاظ اهمیت شایانی دارد. در بازار شایع و تقریباً تأیید شده است که امام جمعه تهران (دکتر حسن امامی) به‌عنوان اینکه کلیمی‌ها و ارامنه و سایر اقلیت‌ها که خارج از مذهب اسلام می‌باشند به‌منظور رفتن به بازارهای نامبرده داخل مسجد شده از آن عبور می‌نمایند و لذا هتک حرمت مسجد و اماکن مقدسه می‌شود، دستور می‌دهد که درب‌های شرقی و غربی بسته شود . بازاریها که در نتیجه این امر لطمه بزرگی به کسب و کار آنها وارد می‌آید مبلغ دویست هزار تومان از بین کسبه و تجار جمع‌آوری نموده به امام جمعه می‌دهند و مشارالیه تلفنی به خادم مسجد دستور می‌دهد که درب‌ها را باز و فعلاً تا اطلاع بعدی عبور و مرور آزاد باشد و پس از یک ساختمان در حوالی میدان 24 اسفند (انتهای خیابان شاهرضا) به مبلغ سیصد و هشتاد هزار تومان خریداری نموده که به آنجا نقل و مکان نماید.