بیوگرافی اعضای حزب پان ایرانیست!


1854 بازدید

بیوگرافی اعضای حزب پان ایرانیست!
موضوع: خصوصیات و نقاط ضعف رهبران حزب پان‌ایرانیست

خصوصیات و نقاط ضعف پنج نفر از رهبران حزب پان‌ایرانیست به شرح زیر می‌باشد.
1ـ محسن پزشکپور شخص رفیق‌باز و در دوستی کاملاً پاک‌باخته و اهل مشروب می‌باشد ولی در نظر دارد که به تدریج مشروب را ترک نماید.
2ـ دکتر محمد‌رضا عاملی تهرانی از همسر خود شدیداً حساب می‌برد و کاملاً تحت کنترل او می‌باشد و بارها از دست زن خود کتک خورده و کار آنها چند‌بار به طلاق کشیده است.
3ـ دکتر فضل‌اله صدر اهل قمار می‌باشد و در مورد زنان نقاط ضعف فراوان دارد.
4ـ دکتر اسمعیل فریور شخصی آرام و ساکت است و در رفاقت و دوستی بی‌نهایت تسلیم می‌باشد.
5ـ دکتر هوشنگ طالع‌اهل زن‌بازی می‌باشد و در روابط خود با زنان بسیار ضعیف است.
نظریه و رهبر عملیات ـ مفاد خبر نتیجه تحقیقاتی است که در مورد افراد فوق از منبع به عمل آمده است.