امان الله خان پادشاه افغانستان ( معاصر رضاشاه پهلوی )


2543 بازدید

امان الله خان پادشاه افغانستان ( معاصر رضاشاه پهلوی )