اعتراض بانک مرکزی به اشرف پهلوی


3268 بازدید

اعتراض بانک مرکزی به اشرف پهلوی
خبر واصله حاکیست تعدادی از مردم ضمن صحبت اظهار می‌داشتند که یک فقره چک به مبلغ 150 میلیون تومان در مورخه 5/9/1357 مربوط به والاحضرت اشرف پهلوی جهت وصول و تبدیل به ارز و صادر کردن به کشورهای خارج به بانک مرکزی برده شده ولی مسوولین بانک چک مورد نظر را پرداخت ننموده‌اند و مجدداً مأمورین ساواک به بانک مورد نظر مراجعه و مبلغ مذکور را وصول می‌نمایند که به همین انگیزه بانک مرکزی مدت 4 ساعت تعطیل بوده و تمام کارمندان به عنوان اعتراض دست از کار کشیده‌اند.
ارزیابی خبر: خبر قابل بررسی است.