اخطار نظمیه در مورد فروش مشروب و نواختن ساز در ماه های محرم و صفر


اخطار نظمیه در مورد فروش مشروب و نواختن ساز در ماه های محرم و صفر
اخطار نظمیه در مورد فروش مشروب و نواختن ساز در ماههای محرم و صفر؛ سال 1304

وزارت امور خارجه

نمره 10659

متحدالمال

تاریخ 9 مرداد 1304

فوری است

سفارت انگلیس و فرانسه و آلمان و امریکا و بلژیک

یادداشت

احتراماً به استحضار آن سفارت محترمه میرساند به مناسبت عزاداری، اداره نظمیه به کلیه مشروب فروشان و مهمانخانه ها اخطار کرده است که در دو ماهه محرم و صفر فروش مشروب و نواختن ساز و غیره را باید متروک دارند. اینست که زحمت افزا شده متمنی است به عموم اتباع آن دولت فخیمه که به این کار اشتغال دارند قدغن فرمایند این اخطار اداره نظمیه را فوراً رعایت نمایند.