تصاویری از ریچارد نیکسون و محمدرضاپهلوی


1706 بازدید

تصاویری از ریچارد نیکسون و محمدرضاپهلویمحمدرضاپهلوی و همسرش ثریا میان نیکسون و همسرش