تصاویری از ریچارد نیکسون و محمدرضاپهلوی


2952 بازدید

تصاویری از ریچارد نیکسون و محمدرضاپهلویمحمدرضاپهلوی و همسرش ثریا میان نیکسون و همسرش