تصاویری از ریچارد نیکسون و محمدرضاپهلوی


3447 بازدید

تصاویری از ریچارد نیکسون و محمدرضاپهلویمحمدرضاپهلوی و همسرش ثریا میان نیکسون و همسرش