تلاش حکومت شاه برای تعیین مرجعیت


شماره‌: 4226/ رـ ت تاریخ‌: 6/4/42

موضوع : آقای شریعتمداری و روحانیون

 

در محافل مختلف گفته می‌شود دولت در مورد مسئله آقای خمینی در بن‌بست مانده است در توقیف نگاهداشتن او نیز مشکلی ایجاد شده و آزاد کردن وی نیز مشکل بزرگی است و در صورت تبعید به خارج نیز ممکن است علیه دولت اعلامیه‌هایی در خارج بدهد. شایع است دولت می‌خواهد و مایل است شریعتمدار فعلاً به جای خمینی مرجع تقلید شود ولی طرفداران خمینی و عده زیادی از متعصبین مذهبی به خاطر آیت‌اله خمینی و دفاع از وی به ملاقات شریعتمدار می‌روند اگر احساس کنند که چنین فکری در کار است و آقای شریعتمدار شخصاً می‌خواهد مرجع تقلید شود از وی رویگردان خواهند شد. عده‌ای که در هفته قبل به ملاقات آقای شریعتمدار رفته بودند در مذاکرات خصوصی خود می‌گفتند آقای شریعتمدار مرد خوبی است ولی خمینی چیز دیگر است بدین معنی که خمینی را بهتر از شریعتمدار می‌دانستند.

این نسخه در پرونده آیت‌اله خمینی بایگانی شود.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
 تلاش حکومت شاه برای تعیین مرجعیت