دره اردن برای اسرائیل حیاتی است


1595 بازدید

دره اردن برای اسرائیل حیاتی است

"یوری آرئیل" وزیر مسکن رژیم صهیونیستی باردیگر تاکید کرد:دره اردن جزءلاینفک اسرائیل است.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازجروزالم پست آرئیل افزود:بین رود اردن و دریایی مدیترانه تنها رژیم صهیونیستی وجود خواهد داشت. وی ادامه داد دره اردن از سرزمین های اشغالی جدا نمیشود!وهر چیزی در غرب رود اردن متعلق به اسراییل است!وهیچ دلیلی وجود ندارد که ما شهرک هایمان را از بین ببریم و یا اجازه تخریب آنها رابدهیم. این وزیررژیم صهیونیستی قول داد که وزارتخانه اش هرکاری برای اولویت بندی دره اردن به عنوان قسمت حیاتی از سرزمین های اشغالی و به عنوان سپر امنیتی میان اسراییل و اردن انجام دهد.

در همین حال شورای منطقه ای دره اردن برنامه ای برای سه برابر کردن جمعیت صهیونیستهای شهرک نشین درده سال آینده در این منطقه ارائه کرده است. "دیوید الهیانی" که رئیس شورای منطقه ای را بعهده دارد در گفتگویی با جروزالم پست ادعاکرد:در طول 9 ماه گذشته مقامات آمریکایی و کارشناسان سیاسی ازاین منطقه دیدار کردند و همگی موافق بودند که این منطقه از لحاظ استراتژیکی برای رژیم صهیونیستی حیاتی است.

بتازگی"افیراکونیس"نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی هم مدعی شده است که حماس در صورت خروج اسراییل از این منطقه کنترل آن را در دست خواهد گرفت.وی با اشاره به توافق آشتی ملی فلسطینیان همچنین ادعاکرده است تل آویو مدارکی در دست دارد که نشان میدهد تخلیه این منطقه "خودکشی ملی" است.


قدسنا