طرفداران جمهوری اسلامی در حال گشت زنی در خیابان های اهواز


2845 بازدید

طرفداران جمهوری اسلامی در حال گشت زنی در خیابان های اهواز
طرفداران جمهوری اسلامی در حال گشت زنی در خیابان های اهواز برای مبارزه با حزب خلق عرب که خواستار تجزیه خوزستان بودند