میرزاعلی قلی خان سفیر ایران در آمریکا و همسرش - 1911


1575 بازدید

میرزاعلی قلی خان سفیر ایران در آمریکا و همسرش - 1911