گزارش ساواک از سوابق آیت الله دستغیب


2279 بازدید

گزارش ساواک از سوابق آیت الله دستغیب


1 ـ مشخصات:

نام عبدالحسین ـ نام خانوادگى دستغیب ـ متولد 2472 شاهنشاهى ـ شغل : روحانى

2 ـ سابقه

برابر سوابق موجود نامبرده بالا یکى از وعاظ افراطى و ناراحت طرفدار روح‏اللّه‏ خمینى در شهر شیراز مى‏باشد که سوابق ممتدى در ایراد مطالب خلاف و تحریک‏آمیز در بالاى منبر و حتى همکارى با جمعیت به اصطلاح نهضت آزادى دارد. یاد شده در سال 2536 که جشن هنر در شیراز منعقد بوده، مطالبى در انتقاد از برنامه‏هاى این جشن ایراد کرده است. بعد از فوت مصطفى خمینى پسر روح‏اللّه‏ خمینى، یاد شده با همکارى چند تن دیگر از روحانیون افراطى شیراز، مجالسى به مناسبت فوت وى منعقد نموده و در مجلسى که بمناسبت چهلمین روز فوت مصطفى خمینى در شیراز تشکیل گردیده، یاد شده ضمن تمجید از روح‏اللّه‏خمینى و پسرش و ایراد مطالبى پیرامون فضائل و خصائل آنها، براى سلامتى روح‏اللّه‏ خمینى دعا کرده است. یاد شده همچنین متعاقب حوادث اخلالگرانه دیماه سال 2536 شهر قم با ایراد سخنرانى خلاف مصالح مملکتى، تحریکاتى را بین متعصبین مذهبى شهر شیراز بعمل آورده که این تحریکات در انجام فعالیتهاى اخلالگرانه افراطیون مذهبى در شیراز مؤثر بوده است.

طبق اطلاع:

سید عبدالحسین دستغیب در ساعت 2300 روز 8/4/37 در یکى از مساجد شهر شیراز به منبر رفته و ضمن ایراد سخنرانى تحریک‏آمیز، مردم را به مبارزه علیه دولت ایران تشویق و ترغیب کرده است. پس از خاتمه سخنرانى یاد شده حدود 2000 نفر از جمعیت پس از خروج از مسجد ضمن انجام تظاهرات‏خیابانى به دادن شعارهاى ضد میهنى و پرتاب سنگ بطرف مأمورین انتظامى مبادرت کرده‏اند که مأمورین انتظامى براى متفرق کردن آنها دخالت و با پرتاب نارنجک و گاز اشک‏آور، اخلالگران را متفرق و سه نفر از آنان را دستگیر کرده‏اند. در این حادثه سه نفـر از مأموریـن انتظامى بعلت اصابت سنگ جراحات مختصرى برداشته‏اند.

نظریه:

از آنجا که این شخص از روحانیون سرشناس مقیم شیراز و سن او نزدیک به 70 سال مى‏باشد، تبعید و یا بازداشت او به سبب اینکه موجب اشتهار بیشتر وى و بهانه جدیـدى در دسـت عناصر اخلالگر خواهد بود، به مصلحت بنظر نمى‏رسد. مستدعى است در صورت تصویب اجازه فرمایند مشارالیه نیز مانند سید صادق روحانى (مقیم قم) ممنوع از وعظ و ارتباط با دیگران در منزلش بماند و ارتباطش با دیگران قطع و تحت نظر باشد. اوامر صادره از شرف عرض پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر گذشت، تصویب فرمودند. دستور ادارى ـ تلفن و کلیه ارتباط‏هاى نامبرده با خارج قطع گردد. مأمورین از رفت و آمد به منزل جلوگیرى نمایند. سپهبد مقدم 11/4/2537