اطلاعات مورد نیاز ساواک راجع به آیات گلپایگانی و مرعشی نجفی


1525 بازدید

اطلاعات مورد نیاز ساواک راجع به آیات گلپایگانی و مرعشی نجفی
درباره : آیات‏اله گلپایگانى و مرعشى نجفىاز : اداره کل سوم تاریخ 26/9/46

به : ریاست ساواک قم شماره : 61487/316در مورد نامبردگان فوق و فرزندان آنان اطلاعاتى به شرح برگ پیوست مورد نیاز است خواهشمند است دستور فرمائید سریعا نسبت به تهیه نیازمندیهاى موردنظر براى هر یک از آنان به طور جداگانه اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

مدیر کل اداره سوم. مقدم

از طرف ثابتى 25/9/46

صابرى 25/9/46

رئیس بخش 316 ـ باصرى نیا

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

اطلاعات مورد نیاز

1ـ علت افراطى بودن و یا مخالفت این مرجع چیست.

2ـ تعداد طرفداران و طبقه اجتماعى اکثریت آنها (مثلاً بازارى هستند. دانشجو هستند یا کارمند دولت مى‏باشند).

3ـ انگیزه طرفدارى و یا علت مراجع قرار گرفتن چیست؟

4ـ آدرس محل کار و منزل مرجع.

5ـ میزان تحصیلات و محل تحصیلات مرجع.

6ـ نقاط ضعف و حسن مرجع.

7ـ اسامى پسران مرجع و مشخصات کامل هر یک.

8ـ میزان خمس و زکوة و سایر وجوه نقدى و غیرنقدى که ظرف سال براى مرجع ارسال مى‏شود.

9ـ میزان وجوه نقدى و اموال منقول و غیرمنقول که در ذخیره به مرجع طى گذشت زمان موجود مى‏باشد.

10ـ قدرت رهبر[ى] مرجع.

11ـ کارگردانان مشاورین. حسابداران و اشخاصى که واسطه یا رابطه خصوصى و مورد اعتماد مرجع مى‏باشند. مشخصات کامل آنها.

12ـ میزان نفوذ کلام مرجع بین طرفداران.

13ـ شگرد کار مرجع هنگام مخالفت با دستورات دولت.

14ـ منش گروه وابسته به مرجع.

15ـ آموزشگاههاى دینى که توسط مرجع اداره مى‏شود و محل هر یک از آنها و میزان پولى که در آن صرف آموزشگاه مى‏نماید.

16ـ تعداد طلابى که در آموزشگاه مشغول تحصیل مى‏باشند.

17ـ میزان شهریه که به هر یک از طلاب مى‏پردازد.

18ـ آیا بین طرفداران این مرجع تروریست وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ تهیه بیوگرافى و تعیین و مقصود و منظور آنها.

19ـ چه طرحى براى خنثى کردن یا برچیدن فعالیت این مرجع و طرفداران او (و همچنین تروریستهاى پیرو او در صورت وجود) تهیه شده است.