مدرسه فیضیه نمایشگاه تبلیغات ضد دولتی


2248 بازدید

مدرسه فیضیه نمایشگاه تبلیغات ضد دولتی
موضوع : مدرسه فیضیه

گیرنده : ساواک تهران تاریخ 19/3/42

فرستنده : اداره کل سوم شماره : 10937/333بطوریکه اطلاع دارند روحانیون مخالف دولت مدرسه فیضیه قم را بصورت نمایشگاهى براى تبلیغات ضد دولتى درآورده‏اند. دستور فرمائید با استفاده از موقعیت کنونى بوضع فعلى آن مدرسه که عمدا از طرف محرکین ترتیب داده شده است خاتمه دهند.مدیر کل اداره سوم

ب . امجدى1

5804/س ت

رونوشت جهت اطلاع و اقدام بساواک قم ایفاد میگردد.رئیس دبیرخانه ساواک

تهران

فتوحى

یادآورى شود با فرهنگ فردا صبح مذاکره کنم

با آقاى رئیس فرهنگ صحبت کنیم که از طریق موقوفه اقدام نمایند 29/3/421- سرتیپ مصطفى امجدى: مدیر کل سوم ساواک که ارتباط بسیار نزدیکى با بختیار داشت و در تخلفات و جنایات دوران بختیار سهیم بود به گفته فردوست «ساواک در واقع بختیار بود علوى‏کیا و دو برادر امجدى (سرلشکر و سرتیپ مصطفى امجدى). کل این تشکیلات بازیچه امجدى‏ها بود که به نفع بختیار کار میکردند.» پس از واقعه 15 خرداد 1342 بدلیل اینکه ساواک و على‏الخصوص اداره کل سوم نتوانسته بود اطلاعات دقیق و پیش‏بینى از وقوع حادثه داشته باشد محمدرضا دستور برکنارى امجدى را صادر و مقدم جایگزین وى گردید. فردوست مى‏گوید: «حدود ساعت 8 شب 15 خرداد 42 در ملاقاتى که من و اویسى با محمدرضا داشتیم، دستور برکنارى امجدى را داد و من فرداى آن روز وى را برکنار کرده و مقدم را جایگزین او نمودم. ولى به امجدى قول دادم که پس از گذشت چند ماه در محل دیگرى شغل مناسبى برایش پیدا خواهم کرد. او تشکر کرد و من نیز به وعده خود وفا کردم و مدتى بعد ترتیبى دادم که رئیس یکى از مناطق سه‏گانه شیلات شمال شود. از شغل جدید خود بسیار راضى بود و سال‏ها تا زمانى که خواست، در این شغل ماند و بسیار ثروتمند هم شد»