اخراج مامورین و سربازان پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲


1636 بازدید

اخراج مامورین و سربازان پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲