اخراج مامورین و سربازان پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲


2274 بازدید

اخراج مامورین و سربازان پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲