دیدار اردشیر زاهدی سفیر شاه در آمریکا با اوتانت دبیر کل سازمان ملل


1947 بازدید

دیدار اردشیر زاهدی سفیر شاه در آمریکا با اوتانت دبیر کل سازمان ملل