امام خمینی در محل اقامتشان در نوفل لوشاتو


امام خمینی در محل اقامتشان در نوفل لوشاتو
امام خمینی در محل اقامتشان در نوفل لوشاتو در حال مطالعه نامه ها و پیام ها؛ مهرماه 1357