مردم به روزنامه اطلاعات بد می‌گویند


1533 بازدید

شماره: 1087/بخش 312
تاریخ: 3/4/42
موضوع: وضع کارکنان روزنامه اطلاعات
صاعدی یکی از کارکنان قدیمی روزنامه اطلاعات می‌گفت اگر کارکنان روزنامه اطلاعات این روزها از سرنوشت خود نگران می‌باشند برای اینکه[این است که] علناً در همه جا مردم به روزنامه اطلاعات بد می‌گویند و آن را دشمن مردم و نوکر دربار معرفی می‌کنند. صاعدی می‌گفت مدتها است از عباس مسعودی درخواست کرده‌ایم که استعفای ما را بپذیرد تا از این ناراحتی و نگرانی نجات پیدا کنیم ولی مسعودی برای اینکه تشکیلات روزنامه او دچار شکست نشود با خواهش و تمنا از قبول استعفای ما خودداری کرده است. مشارالیه افزوده تاکنون توده‌ایها و افراد جبهه ملی دشمن اطلاعات بوده‌اند و اکنون محافل مذهبی و بازاریها نیز به آن افزوده شده‌اند و می‌توان گفت هیچ طبقه‌ای طرفدار روزنامه اطلاعات نیستند و برای ما بسیار مشکل است در چنین دستگاهی که هر آن در معرض خطر قرار دارد کار کنیم.
در پرونده اطلاعات بایگانی شود. 6/4
تعداد نسخه: 5 نسخه
گیرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.
 


مردم به روزنامه اطلاعات بد می‌گویند