آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲ (بخش اول)


1834 بازدید

آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲ (بخش اول)
در این مجموعه آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزیران، افسران، وکلا و افراد متفرقه و همچنین کسانی که حکم تعقیب برایشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
این آمار را دولت کودتایی زاهدی منتشر کرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.
* * *

وزراء
ردیف ـ درجه ـ هویت (نام ـ شهرت) ـ بموجب چه دستوری بازداشت است ـ تاریخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت ـ ملاحظات
1ـ دکتر ـ محمد ـ مصدق ـ‌ بازپرس ـ 26/6/32 ـ بازداشت (کیفری) ـ سلطنت آباد ـ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه احاله شده
2ـ دکتر ـ غلامحسین ـ صدیقی ـ بازپرس ـ 26/6/32 ـ بازداشت (التزام) ـ پادگان قصر ـ تاریخ 12/3/32 .... صادر شده است
3ـ دکتر ـ مهدی ـ آذر ـ بازپرس ـ 25/6/32 ـ بازداشت (التزام) ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 18/12/32 فرار، منع پیگرد صادر شده است
4ـ دکتر عزیزالله ـ ملک‌ سمیعی ـ بازپرس ـ 19/7/32 بازداشت ـ سلطنت آباد ـ در تاریخ 16/8/32 منع پیگرد صادر شده است
5ـ .... ـ عبدالعلی ـ لطفی ـ بازپرس ـ 25/6/32 ـ بازداشت (التزام) ـ سلطنت آباد ـ در تاریخ 18/12/32 منع پیگرد صادر شده است
6ـ مهندس ـ سیف‌الله ـ معظمی ـ بازپرس ـ 6/7/32 ـ بازداشت (التزام) ـ عشرت آباد ـ در تاریخ 18/12/32 منع پیگرد صادر شده
7ـ دکتر ـ علی‌اکبر ـ اخوی ـ بازپرس ـ 7/7/32 ـ بازداشت ـ سلطنت‌آباد ـ در تاریخ 29/9/32 منع پیگرد صادر شده
8ـ دکتر ـ ابراهیم ـ عاملی ـ بازپرس ـ 8/7/32 ـ بازداشت ـ عشرت‌آباد ـ در تاریخ 16/9/32 منع پیگرد صادر شده
9ـ .... ـ علی ـ مبشر ـ بازپرس ـ 9/7/32 ـ بازداشت ـ سلطنت‌آباد ـ در تاریخ 16/9/32 منع پیگرد صادر شده
10ـ مهندس ـ .... ـ عطائی ـ بازپرس ـ 9/7/32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 16/9/32 منع پیگرد صادر شده
11ـ دکتر ـ محمدعلی ـ ملکی ـ بازپرس ـ 11/7/32 ـ بازداشت ـ سلطنت‌آباد ـ در تاریخ 19/9/32 منع پیگرد صادر شده
12ـ مهندس ـ داود ـ رجبی ـ بازپرس ـ 12/7/32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 16/9/32 منع پیگرد صادر شده
13ـ دکتر ـ حسین ـ فاطمی ـ بازپرس ـ 12/7/32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ اعدام شد
14 ـ مهندس ـ جهانگیر ـ حق‌شناس ـ بازپرس ـ آزاد ـ آزاد ـ آزاد ـ .........

افسران
ترتیب ـ درجه ـ هویت (نام ـ شهرت) ـ به موجب چه دستوری بازداشت است ـ تاریخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت ـ ملاحظات
1ـ سرتیپ ـ تقی ـ ریاحی ـ بازپرس ـ 28/6/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه احاله شده
2ـ سرتیپ ـ عطاءالله ـ کیانی ـ بازپرس ـ 25/6/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه احاله شده
3ـ سرتیپ ـ حسین ـ فرخنده‌پی ـ بازپرس ـ 31/6/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده بدادگاه احاله شده
4ـ سرتیپ ـ نصرالله ـ مدبر ـ بازپرس ـ 11/7/32 ـ بازداشت (التزام)
5ـ سرتیپ ـ ....... ـ حمدی ـ ماده 5 ـ ....... ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان ـ تاریخ ...... قرار منع پیگرد صادر شده
6ـ سرهنگ ـ حسینقلی ـ اشرفی ـ بازپرس ـ 4/7/32 ـ بازداشت (التزام) ـ عشرت‌آباد
7ـ سرهنگ ـ حسینقلی ـ سررشته ـ بازپرس ـ 5/7/32 ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان مرکز
8ـ سرهنگ ـ علی ـ دفتری ـ بازپرس ـ 19/7/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ قرار منع پیگرد صادر شده است
9ـ سرهنگ ـ عزت‌الله ـ ممتاز ـ بازپرس ـ 30/6/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه احاله شده
10ـ سرهنگ ـ غلامرضا ـ امینی ـ به علت نداشتن مدارک قابل تعقیب در تاریخ 6/8/32 مرخص و از آمار کسر گردید
11ـ سرهنگ ـ کاظم ـ پورشریف ـ بازپرس ـ 12/8/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز
12ـ سرهنگ ـ‌ هوشنگ ـ نادری ـ بازپرس ـ 21/7/32 ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان مرکز
13ـ سرهنگ ـ حبیب‌الله ـ پروان ـ ماده 5 ـ ........ ـ ............. ـ دژبان
14ـ سرگرد ـ هادی ـ شادمهر ـ طبق نامه شماره 11620/7/7/32 دژبان مرکز آزاد و از آمار کسر گردیده است
15ـ سرگرد ـ سیف‌الله ـ ملک‌مرزبان ـ بازپرس ـ 26/7/32 ـ به قید التزام ـ آزاد ـ در تاریخ ...... قرار منع پیگرد صادر شده
16ـ سروان ـ ایرج ـ داورپناه ـ بازپرس ـ 11/8/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه احاله شده
17ـ سروان ـ عباسقلی ـ فرامرزی ـ طبق نامه شماره 11297/5/6/32 دژبان مرکز آزاد و از آمار کسر گردیده است
18ـ سروان ـ مرتضی ـ شیردل ـ بازپرس ـ 27/8/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ در تاریخ 8/6/32 با قرار التزام آزاد شده است
19ـ ستوان یکم ـ ..... ـ افتخاری ـ ماده 5 ـ ..... ـ ..... ـ دژبان
20ـ ستوان 1 ـ علی اشرف ـ شجاعیان ـ بازپرس ـ 29/7/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه احاله شده
21ـ سرهنگ ـ قهرمان ـ قهرمانی ـ بازپرس ـ 30/7/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ در تاریخ ..... قرار منع پیگرد صادر شده
22ـ سرهنگ ـ غلامرضا ـ حضوری ـ ... ـ ..... ـ .... ـ .... ـ در تاریخ ....... قرار منع پیگرد صادر شده
23ـ سرهنگ ـ مصطفی ـ حجازی ـ بازپرس ـ 2/8/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ در تاریخ 6/8/32 به قید التزام آزاد شد
24ـ سروان ـ ابوالقاسم ـ روزبه ـ بازپرس ـ 30/2/32 ـ بازداشت ـ ژاندارمری ـ در تاریخ ..... قرار منع پیگرد صادر شده (دنباله مطلب ناخوانا)
25ـ سرهنگ هوایی ـ مصطفی ـ موسوی ـ بازپرس ـ 28/7/32 ـ قید التزام ـ آزاد ـ در تاریخ 11/2/33 منع پیگرد صادر شده
26ـ سرگرد هوایی ـ رحیم ـ بهزاد
27ـ سروان هوایی ـ محمدعلی ـ رحیمی ـ‌ بازپرس ـ 17/7/32 ـ قید التزام ـ آزاد ـ (ناخوانا) در تاریخ 11/2/33 منع پیگرد صادر شده
28ـ سروان یکم هوایی ـ احمد ـ ذوالفقاری ـ بازپرس ـ 28/7/32 ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان مرکز ـ در تاریخ 11/2/33 منع پیگرد صادر شده
29ـ سروان ـ موسی ـ فشارکی ـ بازپرس ـ 11/8/32 ـ بازداشت ـ دژبان مرکز ـ کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه احاله شده
30ـ ستوان 1 ـ ..... ـ مشیری ـ ..... ـ ..... ـ .... ـ .... ـ (ناخوانا)
31ـ ستوان 2 ـ ...... ـ هاشمی ـ (ناخوانا) ـ .... ـ .... ـ .... (ناخوانا)
32ـ سروان ـ ... ـ باقری ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ (ناخوانا)
33ـ ستوان 1ـ .... ـ جوزی ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
34ـ ستوان 1 ـ .... ـ رستمی ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
35ـ ستوان 1ـ .... ـ سعیدی ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
36ـ ستوان 1ـ پرویز ـ دادگر ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
37ـ ستوان 1ـ اصغر ـ فرس ـ (ناخوانا) ـ .... ـ .... ـ .... ـ (ناخوانا)


وکلاء
ترتیب ـ درجه ـ هویت (نام ـ شهرت ) ـ به موجب چه دستوری بازداشت است ـ تاریخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت ـ ملاحظات
1ـ دکتر ـ علی ـ شایگان ـ بازپرس ـ 30/6/32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 12/3/32 با اخذ کفیل آزاد شد
2ـ مهندس ـ احمد ـ رضوی ـ بازپرس ـ 31/6/32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 12/3/32 با اخذ کفیل آزاد شد
3ـ مهندس ـ اصغر ـ پارسا ـ بازپرس ـ 4/7/32 ـ بازداشت ـ عشرت آباد ـ در تاریخ 12/3/32 با اخذ کفیل آزاد شد
4ـ مهندس ـ محمدرضا ـ اقبال ـ بازپرس ـ 4/7/32 ـ بازداشت ـ عشرت آباد ـ در تاریخ 29/9/32 منع پیگرد صادر شد
5ـ مهندس ـ حسن ـ شهیدی ـ بازپرس ـ 4/7/32 ـ اخذ کفیل ـ آزاد ـ در تاریخ 29/9/32 منع پیگرد صادر شد
6ـ مهندس ـ احمد ـ اخگر ـ بازپرس ـ 4/7/32ـ بازداشت ـ عشرت‌آباد ـ در تاریخ 29/9/32 منع پیگرد صادر شد
7ـ مهندس ـ سیدهاشم ـ ملک‌مدنی ـ در اختیار فرمانداری نظامی گذارده شده و نامش از صفحات متهمین حذف گردید
8ـ مهندس ـ فتحعلی ـ افشار ـ در اختیار فرمانداری نظامی گذارده شده و نامش از صفحات متهمین حذف گردید
9ـ مهندس ـ محمود ـ نریمان ـ بازپرس ـ 11/7/32ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ منع پیگرد
10ـ مهندس ـ احمد ـ زیرک‌زاده ـ بازپرس ـ .... ـ آزاد
11ـ مهندس ـ کاظم ـ حسیبی ـ بازپرس ـ ... ـ آزاد
12ـ دکتر ـ کاظم ـ سنجابی ـ بازپرس ـ ... ـ آزاد