جلوگیری ساواک از تکثیر و توزیع تلگراف آیت الله گلپایگانی در مورد تغییر مبدأ تقویم تاریخ کشور


2522 بازدید

جلوگیری ساواک از تکثیر و توزیع تلگراف آیت الله گلپایگانی در مورد تغییر مبدأ تقویم تاریخ کشور
درباره : مخالفت آیت‏اله سیدمحمدرضا گلپایگانى در مورد تغییر مبداء تقویم تاریخ ایرانشماره : 20003/ ه 12

از : سازمان اطلاعات و امنیت تهران

به : ساواکهاى نه‏گانه

اخیرا نامبرده بالا که یکى از مراجع قم میباشد تلگرافى در مورد تغییر مبداء تقویم تاریخ ایران و ابراز مخالفت در اینمورد به روساى مجلسین سنا و شورایملى مخابره نموده است. دستور فرمائید چنانچه در مناطق استحفاظى آن ساواک از تلگراف مذکور تکثیر و توزیع گردید بنحو مقتضى نسبت به جمع‏آورى و شناسایى عاملین و علاقمندان وى اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران. پرنیان‏فر

از طرف

رهبر عملیات... 3/12/54

رئیس دایر دو ـ پورنیک 30/12/54

مسئولین ساواک چهارگانه در ساواک تهران حضور میابند در مورد مکاتبه با سازمانهاى اطلاعات مذکور از ریاست دفتر استفسار نمائید.