شرح تاج‌گذاری و سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار


2251 بازدید

شرح تاج‌گذاری و سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار

این نگاشته تلاشی در یافتن جلد پنجم تاریخ قاجاریه از مجلدات ناسخ التواریخ می‌باشد.

یک صد و پنج سال پیش از این، در سپیده‌دم روز سه شنبه 22 تیر ماه 1288 شمسی، قوای مسلح مشروطه خواهان به رهبری محمد ولی خان سپهدار تنکابنی و حاج علیقلی خان سردار اسعد بختیاری، از دو دروازه مهم تهران، واقع در شمال و جنوب آن روز پایتخت گذشتند و اندکی بعد میدان بهارستان و عمارت مجلس شورای ملی را، که در کودتای سلطنتی سال پیشین به جهت برچیدن نظام مشروطیت پارلمانی در ایران آسیب بسیاری دیده بود و بیشتر به ویرانه‌ای می‌مانست، فتح کردند.

ادامه مقاله را که در پیام بهارستان شماره 21 منتشر است در فایل زیر بخوانید.

pdf3


ical.ir