اشرف پهلوی و کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل


3130 بازدید

اشرف پهلوی و کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل