درخواست آیت الله گلپایگانی برای جمع آوری پول جهت کمک به مسلمانان لبنان


2132 بازدید

درخواست آیت الله گلپایگانی برای جمع آوری پول جهت کمک به مسلمانان لبنان


از : رشت تاریخ 11/1/55

به : 341 و 312 شماره : 9041/ هبرابر گزارش سازمان اطلاعات و امنیت بندرپهلوى1 اطلاع واصله حاکى است آقایان آیت‏اله گلپایگانى مقیم شهرستان قم طى نامه‏اى که براى پیشوایان مذهبى کلیه شهرستانها از جمله آقاى حاج شیخ ابوطالب پیشوائى امام جمعه شهرستان مذکور ارسال داشته و درخواست نموده براى کمک به مسلمانان لبنان پول جمع‏آورى و از طریق بانک صادرات به حساب ایشان در بانک صادرات قم حواله نمائید آقاى پیشوائى ضمن ارجاع مأموریت فوق به آقایان حاج احمد فرخ‏نیا قماش‏فروش و حاج یوسف مشهودى فروشنده شن و ماسه پیمانکار و حاج مهدى [ناخوانا ]پیمانکار و کارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 1000 ریال شخصا پرداخت نموده است نامبردگان ضمن تهیه لیستى از مشخصات پانزده نفر افراد سرمایه‏دار و خیر قصد دارند مبلغ پانزده هزار تومان جمع آورى و به بانک صادرات قم به حساب گلپایگانى حواله نمایند به سازمان اطلاعات و امنیت بندر پهلوى دستور داده شد موضوع را به دقت دنبال نموده و شماره حساب را گزارش نمایند و همچنین به سازمانهاى تابعه آستارا و لاهیجان نیز دستور مشابه صادر و امنیت داخلى جریان را در رشت و شهرستانهاى صومعه‏سرا، فومن، و رودبار دنبال که در صورت استنباط موارد مشابه مراتب بموقع گزارش خواهد شد مقرر هرگونه نظرى دارند ابلاغ فرمایند.

آقاى وثوقى ـ تلگرافى پاسخ رسید. 12/1/351ـ بندرانزلى کنونى