مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران


1859 بازدید

مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران
به: رسب 2 (ضداطلاعات)

از: ساواک

موضوع: مصونیت سیاسی مستشاران آمریکائی مقیم ایران

برابراطلاع واصله:

در سال 1964 مقامات آمریکائی جهت مستشاران نظامی خود در ایران تقاضای مصونیت سیاسی نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر (50 نفر درجهدار و 27 نفر افسر) که طبق جدول زمانی جمع کل مستشاران نظامی در ایران میباشند در صورتی که نامبردگان حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی گردند موضوع رسیدگی از صلاحیت مقامات قضائی ایران خارج و متهم بایستی به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضائی ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسی برای نظامیان آمریکائی صادر و جهت مزید اطمینان بیشتر قرار بر این گردیده در صورتی که اینگونه نظامیان مرتکب جرم گردند قبلاً موضوع رسمی بودن مستشار نظامی آنان (فقط برای 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداد به عمل آید، اینک شایع است موضوع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسی به حدود 700 نفر که حتی شامل راننده سرباز و تکنسین شده رسیده و نامبردگان جهت گریز از جرائمی که مرتکب میگردند برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارتهای 87 نفر را به 700 نفر رسانیدهاند. اطلاعیه روی کاغذ بدون گمرک 16/5