تصویری قدیمی از میدان توپخانه


تصویری قدیمی از میدان توپخانه
میدان توپخانه بعد از بازسازی اساسی در اویل دهه چهل خورشیدی در این تصویر دیده می شود . اتوبوس هایی که در جلوی میدان دیده می شوند جزو اولین اتوبوس هایی حمل و نقل شهری بودند که به نام شرکت واحد معروف شدند.