کتاب «زبانهای خارجی در گذر تاریخ ایران» منتشر شد


3579 بازدید

کتاب «زبانهای خارجی در گذر تاریخ ایران» منتشر شد . در این کتاب تلاش شده است درک شود که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران کدامیک از زبان‌های خارجی کاربرد داشته و هر یک از آن زبان‌ها در رهگذر زمان چه تحولاتی را شاهد بوده‌اند. ایران زمین در طول تاریخ و از دیرباز تا به امروز همواره توجه فرمانروایان و مردمان ساکن در دیگر سزمین‌ها را به خود جلب کرده است. این مهم ریشه در عواملی چند دارد که از مهمترین آنها می‌توان مواردی چون موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ویژه ایران، موقعیت تجاری و ژئواکونومیک خاص ایران، پویایی و دیرینه سالی فرهنگ ایران و توانمندی آن و قدرت نظامی- دفاعی حکومت‌های ایرانی و ... را برشمرد. نظر به موارد فوق، ایرانیان همواره با اقوام و ملل دیگر در ارتباط بوده و از این روی به جز زبان فارسی، به فراخور زمان، زبانهای دیگری نیز در ایران کاربرد داشته‌اند.

«زبانهای خارجی در گذر تاریخ ایران از آغاز تا امروز»عنوان کتابی است که توسط مهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی نگاشته شده و در آن تلاش شده است درک شود که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران کدامیک از زبان‌های خارجی کاربرد داشته و هر یک از آن زبان‌ها در رهگذر زمان چه تحولاتی را شاهد بوده‌اند.

آنچه روشن است نویسندگان در این کتاب تلاش افزونی پیشه داشته‌اند تا مراحل مختلف حضور زبان‌های گوناگون در ایران چون زبان‌های بابلی، مصری، سومری، آرامی، عبری، یونانی، رومی، سریانی، هندی، عربی، ترکی، مغولی، چینی، گرجی، انگلیسی، فرانسوی و ... را به روشنی بنمایانند. این مهم زمانی دوچندان اهمیت می‌یابد که درک شود پژوهشگران تاکنون آنگونه که باید و شاید به موضوع زبان‌های خارجی رایج در ایران و تحولات آنها در طی ادوار تاریخ ایران توجه نداشته‌اند و از این روی تا به امروز هیچ گونه اثر جامع و کاملی که به بررسی سیر زبان‌های خارجی در ایران و دگرگونی‌های آن در گذر از تاریخ این کشور بپردازد نگارش نیافته و هر آنچه در این باره نوشته شده است یا به بررسی زبانی خاص چون انگلیسی یا عربی اختصاص داشته و یا آنکه تنها به دوره خاصی از تاریخ ایران و به ویژه روزگار معاصر محدود مانده است.

گفتنی است، انتشار کتاب یادشده که دربرگیرنده هفت فصل جداگانه و مشتمل بر 178 صفحه است، توسط انتشارات علمی و فرهنگی انجام گرفته است.


فارس